Slovakia Club

Club Lofts Pigeons
(One Loft Race..)
1 CACOV 0 0
2 CIERNE 1 134
3 KOLINOVCE 10 584
4 KOMARNO 3 412
5 KUTY 0 0
6 LEVOCA 0 0
7 ODORIN 0 0
8 Richnava 2 307
9 Smizany 0 0
10 Spissky Stvrtok 4 494
11 SUCANY 5 440
12 SVIT 0 0
13 Torysa 3 400
14 TRENTURNA 1 6
15 TURZOVKA 0 0
16 VELKA 2 335
17 Vlachy 0 0
18 ZAHURA 6 192
19 ZAKOVCE 2 289
20 ZO KOSTOLISTE 0 0
21 ZO Kostolny Sek 0 0
22 ZO MOCENOK 2 202
23 ZO Spisska Kapitula 2 239
24 ZO Spisska Teplica 0 0
25 ZO Spisske Podhradie 1 29
26 ZO VELKA-POPRAD 1 64